خطا
  • JFolder::create: نمی توان پوشه را ایجاد نمود Path: /www/htdocs/w00ffcb4/cache/template

هفت حدیث از امام جواد (علیه السلام)

حدیث 1 : 

حضرت امام جواد (ع) : صبر را بالش كن ، و فقر را در آغوش گیر ، و شهوات را به دور انداز ، و با هوای نفس مخالفت كن ، و بدان كه در برابر دیده خدایی ، پس بنگر كه چگونه ای .

توسد الصبر و اعتنق الفقر و ارفض الشهوات و خالف الهوی ، و اعلم أنك لن تخلو من عین الله فانظر كیف تكون

تحف العقول ، ص 478

 

حدیث 2 :

حضرت امام جواد (ع) : سه چیز است كه هر كس آن را مراعات كند ، پشمیان نگردد : 1 - اجتناب از عجله ، 2 - مشورت كردن ، 3 - و توكل بر خدا در هنگام تصمیم گیری .

ثلاث من كن فیه لم یندم : ترك العجلة ، و المشورة ، و التوكل علی الله عند العزم

مسند الامام الجواد ، ص 247

 

حدیث 3 :

حضرت امام جواد (ع) : جان و دارایی ما، از بخششهای گوارای خداست و عاریه سپرده اوست ، تا آنجا كه از آن بهره مند شویم مایه خوشی و شادی است ، و آنچه از آن برگرفته شود اجر و ثواب است ، پس هر كه جزعش بر صبرش غالب شود اجرش ضایع شده و پناه به خدا از آن .

ان أنفسنا و أموالنا من مواهب الله الهنیئة ، و عواریه المستودعة ، یمتع بما متع منها فی سرور و غبطة ، و یأخذ ما أخذ منها فی أجر و حسبة ، فمن غلب جزعه علی صبره حبط أجره و نعوذ بالله من ذلك

تحف العقول ، ص 479

 

حدیث 4 :

حضرت امام جواد (ع) : كسی كه در امری حاضر باشد و آن را ناخوش دارد ، چون كسی است كه غائب بوده . و هر كه در امری حاضر نباشد ولی بدان رضایت دهد ، مانند كسی است كه خود در آن بوده .

من شهد أمرا فكرهه كان كمن غاب عنه ، و من غاب عن أمر فرضیه كان كمن شهده

تحف العقول ، ص 479

 

حدیث 5 :

حضرت امام جواد (ع) : سه چیز است كه بنده را به رضوان خدا می رساند : 1 - زیادی استغفار ، 2 - نرمخویی ، 3 - صدقه بسیار دادن .

ثلاث یبلغن بالعبد رضوان الله تعالی : كثرة الاستغفار ، و لین الجانب ، و كثرة الصدقة

مسند الامام الجواد ، ص 247

 

حدیث 6 :

حضرت امام جواد (ع) : از همراهی و رفاقت با آدم شرور و بدجنس بپرهیز ، زیرا كه او مانند شمشیر برهنه است كه ظاهرش نیكو و اثرش زشت است .

إیاك و مصاحبة الشریر ، فإنه كالسیف المسلول یحسن منظره و یقبح أثره

مسند الامام الجواد ، ص 243

 

حدیث 7 :

حضرت امام جواد (ع) : پس انداختن توبه فریب خوردن است .

تأخیر التوبة اغترار

تحف العقول ، ص 480

 

 

 

Rate this item
(0 votes)